RODO 

 

1. INFORMACJA O TOŻSAMOŚCI ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych będzie FS Auto Miami Inc. Główna siedziba firmy, 2101 NW 141 St, OPA LOCKA, FL 33054, USA

2. DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@fsautomiami.pl

 

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.

4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
 2. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
 4. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie:

 1. MailerLite Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 2. Facebook Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 3. Google Ltd (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 4. PayPal Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 5. Calendly LLC (Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki);
 6. Zapier Inc (SEC CIK #0001626361, 243 BUENA VISTA AVENUE #508, SUNNYVALE CA 94086);
 7. Nozbe Michal Sliwinski, ul. Rozewska 18, 81-055 Gdynia;
 8. Crastinum LTD (Office 46b, 182-184 High Street North, London, E6 2JA United Kingdom; CRN: 8711890);
 9. Canva Pty Ltd. ABN 80 158 929 938, PO Box 1330 Strawberry Hills NSW 2012 Australia.

5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

10. PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.


Regulamin korzystania z serwisu.

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.fsautomiami.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.fsautomiami.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.fsautomiami.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.

3. Administratorem Serwisu jest FS Auto Miami Inc. Główna siedziba firmy, 2101 NW 141 St, OPA LOCKA, FL 33054, USA

4.„Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

7. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

9. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

10. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email;

2. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem;

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika;

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Serwisu.

5. Serwis może wyświetlać reklamy.

III. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.

4. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2.Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).

V. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

2. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 12 styczeń 2021 roku.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Polityka Prywatności

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania informacji lub ich uzyskiwania do nich dostępu w Twoich urządzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych) i dotyczy wyłącznie strony działającej w sieci web pod adresem www.fsautomiami.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest FS Auto Miami Inc. Główna siedziba firmy, 2101 NW 141 St, OPA LOCKA, FL 33054, USA.

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z przeglądaniem strony internetowej oraz korzystaniem z jej funkcjonalności.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności znajdziesz na specjalnej stronie pod adresem www.fsautomiami.pl/RODO

§ 3 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI JUŻ PRZECHOWYWANEJ NA TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM

Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje względem użytkowników niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności oraz umożliwiające działania marketingowe, pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Strona wykorzystuje następujące typy plików cookie: ciasteczko sesji logowania, ciasteczko sesji, cookies systemowe.

§ 4 BLOKADA COOKIES

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa www.fsautomiami.pl przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana.

Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:

 1. Internet Explorer: http://bit.ly/3joWvBJ

 2. Mozilla Firefox: http://mzl.la/2YRMRhi

 3. Google Chrome http://bit.ly/3rpLFy0

 4. Opera: https://bit.ly/3aDZaDw

 5. Safari: http://apple.co/3rpJVVq

 6. Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:
  1. https://bit.ly/3rpLAuc

  2. https://bit.ly/2OdQEnd